ติวเข้ม ภาพรวม เนื้อหา IC Plain

ติวเข้ม IC plain By WisdomKnowledge

 
Picture of Admin User
ติวเข้ม IC plain By WisdomKnowledge
by Admin User - Sunday, 30 April 2023, 3:19 AM
 

ติวเข้ม เทคนิคการสอบ IC plain หลักสูตร P1 ให้ผ่านในรอบเดียวติวเข้ม ภาพรวม เนื้อหา ความรู้ทั่วไปทางการเงิน P1 สำหรับการสอบ IC ผู้แนะนำการลงทุนหมวด 1 IC Plain บทที่ 1 ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงินหมวด 1 IC Plain บทที่ 2 ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุนหมวด 1 IC Plain บทที่ 2 ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุนหมวด 1 IC Plain บทที่ 3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงลงทุนหลักทรัพย์หมวด 1 IC Plain บทที่ 4 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หมวด 1 IC Plainบทที่ 5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหมวด 1 IC Plain บทที่ 6 การวิเคราะห์บริษัทหมวด 1 IC Plain บทที่ 7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยเทคนิคหมวด 1 IC Plain บทที่ 8 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหมวด 3 IC Plain บทที่ 1 ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญหมวด 3 IC Plain บทที่ 2 การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ


หมวด 3 IC Plain บทที่ 3 ตราสารที่เกี่ยวเนื่องตราสารทุนหมวด 3 IC Plain บทที่ 4 กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หมวด 3 IC Plain บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้